3 yếu tố : nồng độ hormone, mức độ stress và thậm chí cả thời điểm trong ngày khi kết hợp với nhau có thể tạo thành 3